Phong Thủy

Huyện hàm tân

Ngày 5 tháng 9 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định 114 về sự việc xây dựng thị xã La Gi bên trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hàm Tân. Ngày một/12/2005, lễ công bố quyết định, kể từ đây bộ máy của huyện Hàm Tân (thế hệ) chính thức […]