KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nhiều quy định thế hệ về cấp sổ đỏ tại Hà Nội từ thời điểm ngày 25/6

Rate this post

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 26/2022 về sự sửa đổi, té sung một trong những điều của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017 ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018. Ngày 15/10/2018 của UBND TP.

Theo quyết định sửa đổi Điều 12 (hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng thực lần đầu cho hộ gia đình, cá thể và tập thể dân cư đang sử dụng đất) của Quyết định số 12/2017 / QĐ-UBND ngày 31/3. Năm 2017 của UBND TP.

Cụ thể, về hồ sơ, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19/5/2014 và Khoản một Điều 7 Thông tư số 33/2017) . / TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi sở hữu đất.

từ thời điểm ngày 25/6, Hà Nội ứng dụng quy định thế hệ về cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

Về trình tự, thủ tục giải quyết, tình huống nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ xin ý kiến ​​Ủy ban nhân dân cấp xã. xác nhận và công khai minh bạch kết quả theo quy định.

tình huống nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 8 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện những công việc sau: Xác nhận hiện trạng sử dụng đất đối với nội dung kê khai, đăng ký.

tình huống ko tồn tại những loại hồ sơ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Điều 15 Thông tư số 02/2015 / TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh về xác nhận nguồn gốc, thời khắc sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự ưng ý quy hoạch. .

tình huống đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất đối với nội dung kê khai, đăng ký. tình huống ko tồn tại những hồ sơ quy định tại những Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản. ; đối với nhà ở, tòa tháp xây dựng thì xác nhận thời khắc tạo lập tài sản sở hữu phải cấp phép xây dựng hay ko và sự thích ưng ý với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà, tòa tháp xây dựng nếu ko tồn tại xác nhận của pháp nhân về hoạt động xây dựng, đo đạc game thủ dạng đồ.

tình huống chưa tồn tại game thủ dạng đồ địa chính thì trước lúc thực hiện công việc, Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra game thủ dạng đồ dự án tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai do chính quyền địa phương lập. Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh cai quản đầu tư; tình huống sở hữu chênh lệch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải thông tin cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để phối hợp đo đạc, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định (thời khắc đo đạc hoặc kiểm tra). kiểm tra báo giá trong vòng 10 ngày làm việc).

Niêm yết công khai minh bạch kết quả thẩm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tranh chấp, nguồn gốc, thời khắc sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất. xác xác định trí. thời hạn 15 ngày làm việc; xem xét, giải quyết những ý kiến ​​về nội dung công khai minh bạch (thời kì công khai minh bạch kết quả kiểm tra ko bao gồm thời kì giải quyết thủ tục hành chính).

Sau thời kì thông tin công khai minh bạch, nếu ko tồn tại khiếu nại thì hồ sơ được gửi tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ thời điểm ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những công việc sau đây: Trích lục game thủ dạng đồ địa chính hoặc kiểm tra tính toán nơi chưa tồn tại game thủ dạng đồ của địa phương. hoặc sở hữu game thủ dạng đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất sở hữu sự biến đổi hoặc kiểm tra game thủ dạng trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu sở hữu).

Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong tình huống quan yếu; xác nhận đủ điều kiện hoặc ko đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký.

tình huống chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ko tồn tại hồ sơ hoặc hiện trạng tài sản sở hữu biến đổi đối với hồ sơ quy định tại những Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP thì gửi đơn yêu cầu. cho cơ quan quản lý quốc gia đối với loại tài sản đó.

Trong thời hạn ko quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý quốc gia về tài sản gắn liền với đất sở hữu văn game thủ dạng replay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và môi trường xung quanh trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất. tình huống ko đủ điều kiện cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất thì sở hữu văn game thủ dạng thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã và người sử dụng đất.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh thực hiện những công việc: Thẩm định hồ sơ, trình cấp sở hữu thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản. tài sản khác gắn liền với đất. tình huống thuê đất thì trình Ủy ban nhân dân cấp sở hữu thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; hợp đồng thuê đất. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau lúc được UBND cấp huyện phê duyệt.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ ý kiến ​​chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện. Gửi thông tin địa chính tới Chi cục Thuế để xác khái niệm vụ tài chính đối với tình huống phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký phí; những nghĩa vụ tài chính khác theo quy định).

lúc người được cấp Giấy chứng thực nộp đủ hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với tình huống phải nộp nghĩa vụ tài chính) hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính (đối với tình huống ghi nợ nghĩa vụ tài chính): Ký và in Giấy chứng thực; giao vận hồ sơ để Phòng Tài nguyên và môi trường xung quanh trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng thực.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày nhận được hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện sở hữu trách nhiệm ký và cấp Giấy chứng thực.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng thực, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sở hữu trách nhiệm cập nhật, té sung việc cấp Giấy chứng thực vào hồ sơ địa chính, cơ sở, dịch vụ. dữ liệu đất đai và gửi văn game thủ dạng tới những cơ quan liên quan để cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của thành phố.

Quyết định này còn sở hữu hiệu lực kể từ thời điểm ngày 25/6 tới đây.

phong thái thuận tiện

Dòng người chen lấn xô vấp ngã lúc đi làm việc sổ đỏĐoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người tranh nhau bốc số trật tự để chờ nộp hồ sơ giải quyết những thủ tục liên quan tới đất đai tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, bát nháo.

Quy định thế hệ về cấp sổ đỏ lúc hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tưTổ chức tậu nhà ở, diện tích sàn thương nghiệp trong dự án nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định dự án để xét cấp sổ đỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *