KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Trung ương chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới tình trạng quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế, yếu kém

Rate this post

vừa mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quyết nghị 18 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về “Tiếp tục đổi thế hệ, hoàn thiện thiết chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, cực tốt quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực phát triển nước trở thành nước phát triển với thu nhập cao ”.

Theo đó, sau sắp 10 năm thực hiện quyết nghị số 19-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trung ương tiến công giá: Chính sách, pháp luật về đất đai đã với rất nhiều đổi thế hệ, càng ngày càng phục vụ tốt hơn. yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và cực tốt hơn. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo hướng tổng hợp, liên ngành và trở thành dụng cụ quan yếu để quốc gia thống nhất quản lý, giao và sử dụng đất.

Ngoài ra, thị trường bất động sản, trong đó với thị trường quyền sử dụng đất, phát triển tương đối thời gian nhanh; thiết chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản, chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai từng bước được hoàn thiện…

song, quyết nghị 18 cũng chỉ rõ, công việc quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều hạn chế. một trong những nội dung của quyết nghị chưa được thiết chế hóa hoặc thiết chế hóa lững lờ, thiếu đồng bộ; Thị trường bất động sản, trong đó với thị trường quyền sử dụng đất phát triển chưa ổn định, sáng tỏ, vững bền, tiềm tàng nhiều rủi ro;

Theo Trung ương, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu bên trên là do chưa tồn tại sự thống nhất cao về nhận thức đối với một trong những vấn đề liên quan tới quản lý, sử dụng đất đai trong điều kiện tài chính thị trường định hướng xã hội. nhất là về tầm quan yếu, ý nghĩa của quyền sở hữu toàn dân về đất đai do quốc gia đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Nhận thức về chính sách, pháp luật về đất đai với lúc chưa đúng, chưa hoàn toản. Ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một phòng ban cán bộ và nhân dân còn hạn chế. Đất đai với nguồn gốc lịch sử, nhiều chủng loại, phức tạp và nhạy cảm.

Chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, bất cập, ông xã chéo cánh cánh, thiếu đồng bộ, tác động tới cực tốt quản lý, tạo kẽ hở để nhiều cá thể, tổ chức lợi dụng, tham nhũng, lợi dụng. , làm thất thoát, lãng phí tài sản của quốc gia.

một trong những nhiệm vụ đã được nêu trong quyết nghị 19 nhưng chưa được tổ chức thực hiện tốt. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai chưa nghiêm.

Việc phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng chưa hợp lý, chưa đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát; chưa rõ trách nhiệm giữa những cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong tầm quan trọng đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý quốc gia về đất đai.

Chưa xử lý tốt những mối quan hệ chủ yếu trong quản lý, sử dụng đất đai, chưa xử lý tốt những tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai do lịch sử để lại và yêu cầu thế hệ của thực tiễn. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai với lúc chưa kịp thời, dứt điểm, chưa đúng quy định của pháp luật; và tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ngoài ra, hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý quốc gia về đất đai chưa thích ưa thích với yêu cầu thực tiễn; Cơ chế và nguồn lực đầu tư cho bộ máy quản lý chưa tương thích cũng dẫn tới việc quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời kì tới như tới năm 2023 hoàn thành việc sửa đổi Luật Đất đai; hoàn thiện thiết chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đai đồng bộ, thích ưa thích với thiết chế phát triển tài chính thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *