KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Doanh nghiệp bảo hiểm ko được đầu tư vào bất động sản, được sở hữu cổ phiếu bất động sản

Rate this post

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi vào sáng 16/6 với 469/474 đại biểu biểu quyết tán thành. Luật được thông qua gồm 7 chương với 157 điều, quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá thể tham dự bảo hiểm; quản lý quốc gia về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật với hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ngày 01/01/2023.

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi: Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư vào bất động sản, được sở hữu cổ phiếu bất động sản - Ảnh 1.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi, bửa sung) vào sáng 16/6 với 469/474 đại biểu biểu quyết tán thành.

Nguyên tắc cung ứng và sử dụng dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật là: Tổ chức, cá thể tại việt phái nam phái nam với nhu yếu tham dự bảo hiểm chỉ được tham dự bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế, tổ chức tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô được phép xây dựng và hoạt động tại việt phái nam phái nam, trừ tình huống sử dụng dịch vụ bảo hiểm xuyên biên giới theo điều ước quốc tế nhưng mà việt phái nam phái nam được phép. phái nam là member.

Chính phủ quy định cụ thể việc cung ứng và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới và dịch vụ bửa trợ bảo hiểm qua biên giới thích ưng ý với điều ước quốc tế nhưng mà việt phái nam phái nam là member. Là một member.

Luật quy định rõ những hành động bị nghiêm cấm như: Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh nhận tái bảo hiểm, chuyển nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nhưng mà hoàn toàn ko tồn tại giấy phép xây dựng và hoạt động. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh nhận tái bảo hiểm, chuyển nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm ko thuộc phạm vi được phép. Làm đại lý bảo hiểm hoặc cung ứng những dịch vụ phụ trợ cho bảo hiểm tự nhiên đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Thực hiện những hành động gian dối. Đe doạ hoặc ép buộc giao ước hợp đồng bảo hiểm.

Về những quy định chung về đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, để làm rõ những nội dung doanh nghiệp ko được phép thực hiện, dự thảo Luật đã sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 99 theo hướng quy định doanh nghiệp bảo hiểm ko được đầu tư thực hiện. kinh doanh bất động sản, trừ những tình huống sau: tình huống: tậu cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết bên trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng; tậu, đầu tư, sở hữu bất động sản để làm trụ sở kinh doanh, làm việc, kho xưởng phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghề nghiệp; cho thuê mặt bởi kinh doanh thuộc quyền sở hữu, sử dụng chưa sử dụng; nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu với đảm bảo bởi bất động sản, do trừ những khoản phải thu bởi bất động sản trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm ngày nắm giữ. song song, giao Chính phủ quy định cụ thể hạn mức đầu tư tậu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ để đảm bảo thận trọng, tránh rủi ro đầu cơ bất động sản.

những lao lý chuyển tiếp của Luật này quy định: những hợp đồng bảo hiểm đã giao ước trước ngày Luật này còn với hiệu lực nhưng mà vẫn với hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời khắc giao ước hợp đồng bảo hiểm, trừ tình huống những bên với liên quan. hợp đồng bảo hiểm với thỏa thuận về sự sửa đổi, bửa sung hợp đồng cho thích ưng ý với quy định của Luật này và ứng dụng quy định của Luật này.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm đã cấp trước ngày Luật này còn với hiệu lực được tiếp tục sử dụng tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm đã cấp trước ngày Luật này. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm với hiệu lực thi hành theo quy định của Luật này. Chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ bửa trợ bảo hiểm đã cấp trước ngày Luật này còn với hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng. Kể từ thời điểm ngày 01/01/2023, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế ngừng trích nộp Quỹ đảm bảo an toàn người được bảo hiểm.

https://cafef.vn/luat-kinh-doanh-bao-hiem-sua-doi-doanh-nghiep-bao-hiem-khong-duoc-dau-tu-bat-dong-san-duoc-so-huu- co-phieu-bds-20220617163938147.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *