KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bộ GTVT với 23 cục, vụ từ thời điểm ngày một-10.

Rate this post

ko còn Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam

Đáng để ý, theo Nghị định 56 / CP, từ thời điểm ngày một/10, Bộ GTVT ko còn Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam khẩn trương phối hợp xây dựng, trình ban hành Quy định tác dụng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam và Tổng cục Đường bộ. Đường cao tốc việt phái nam phái nam được tách ra từ Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam và hoàn thành trước ngày 01/10/2022.

Chú thích ảnh
Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam tách thành Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam và Tổng cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam. Ảnh: việt phái nam Hùng.

Ngoài ra, những sở: liên lạc vận tải, Kế hoạch – Đầu tư, Khoa học – technology được tổ chức lại bên trên cơ sở sáp nhập một trong những sở đã hoàn thiện về tác dụng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự. những event trước ngày 01 tháng 10 năm 2022. Cục Quản lý xây dựng và unique nhà cửa liên lạc, đổi tên thành Phòng Quản lý đầu tư xây dựng, sớm xây dựng và ban hành tác dụng, nhiệm vụ thế hệ. Riêng đối với những cục chuyên môn như: Hàng hải việt phái nam phái nam, Đường thủy nội địa việt phái nam phái nam, Hàng ko việt phái nam phái nam, yêu cầu Bộ liên lạc vận tải xem xét, hoàn thiện tác dụng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và loài người vào năm 2022.

Đối với nhóm những đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, việc rà soát, xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, tác dụng, nhiệm vụ và nhân sự phải hoàn thành chậm rãi nhất vào trong ngày 31/3/2023.

Cụ thể, Nghị định 56 / CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT được điều chỉnh từ 27 đầu mối thành 23 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; những dịch vụ tài chính; Vụ kết cấu hạ tầng liên lạc; Sở liên lạc vận tải; Dịch vụ pháp lý; Vụ Khoa học – technology và môi trường thiên nhiên; Vụ Hợp tác Quốc tế; Tổ chức cán bộ; Quan sát; Văn phòng.

những Cục thuộc Bộ liên lạc vận tải, gồm: Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam; Cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam; Cục Hàng hải việt phái nam phái nam; Cục Hàng ko việt phái nam phái nam; Tổng cục Đường sắt việt phái nam phái nam; Cục Đường thủy nội địa việt phái nam phái nam; Cục Đăng kiểm việt phái nam phái nam; Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng. những đơn vị khác gồm: Trung tâm technology thông tin; Viện Chiến lược và Phát triển liên lạc vận tải; Trường Cán bộ quản lý liên lạc vận tải; Báo liên lạc; tập san liên lạc vận tải. Phòng Quản lý xây dựng và unique nhà cửa liên lạc được đổi tên thành Phòng Quản lý đầu tư xây dựng.

Qua tìm hiểu, theo phương án cơ cấu thế hệ, Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam được tách thành nhì đơn vị là Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam và Tổng cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam. Vụ an toàn và đáng tin cậy liên lạc được sáp nhập một trong những phần vào Sở liên lạc vận tải và một trong những phần vào Vụ Hạ tầng. Sáp nhập Sở môi trường thiên nhiên vào Sở Khoa học và technology và Sở Đối tác Công tư được sáp nhập vào Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ của Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam và Cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam

Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam vừa trình Bộ liên lạc Vận tải dự thảo quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam và Cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam.

Theo dự thảo, Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam sẽ thực hiện tác dụng tham vấn, giúp Bộ trưởng Bộ liên lạc vận tải quản lý quốc gia và thực thi pháp luật về liên lạc vận tải đường bộ; thực hiện những dịch vụ công về liên lạc vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam về cơ phiên bản kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam, với nhiệm vụ chủ yếu: Chủ trì tham vấn những văn phiên bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, chiến lược. chiến lược, quy hoạch, đề án xây dựng và phát triển tiêu chuẩn chỉnh, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật chuyên ngành liên lạc vận tải đường bộ (trừ đường cao tốc).

Đối với hệ thống đường bộ cao tốc, ngoài những nhiệm vụ do Cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam thực hiện, Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam sẽ tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ cao tốc bởi nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách quốc gia. , đường cao tốc đầu tư theo cách thức PPP lúc chuyển giao thành tài sản toàn dân; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của cơ quan quốc gia với thẩm quyền trong thời kì khai thác đối với đường bộ cao tốc do Tổng cục Đường bộ việt phái nam phái nam quản lý; đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên, hợp tác quốc tế, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao technology, cải cách hành chính trong lĩnh vực liên lạc vận tải đường bộ; Thanh tra chuyên ngành liên lạc vận tải đường bộ.

Về tổ chức bộ máy, Tổng cục Đường bộ được sắp xếp lại 7 cục đối với 9 cục trước đây: thống nhất Vụ ATGT và Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ thành Vụ Quản lý, bảo trì nhà cửa liên lạc. cơ sở hạ tầng liên lạc; sáp nhập Phòng Quản lý phương tiện, người lái và Sở liên lạc vận tải thành Phòng Quản lý phương tiện, phương tiện và người lái. Đối với những đơn vị trực thuộc, sẽ tổ chức lại Phòng Quản lý xây dựng đường bộ thành Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng nhà cửa đường bộ. những Chi cục Quản lý đường bộ khu vực I, II, III, IV nay đổi thành Khu quản lý đường bộ. Đây là cơ quan hành chính tương đương chi cục, kế thừa tác dụng, nhiệm vụ, đối tượng người tiêu sử dụng và phạm vi quản lý của Cục Đường bộ khu vực trước đây.

Ngoài ra, những Ban Quản lý dự án 3, 4, 5, 8, Cụm phà Vàm Cống, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ khu vực tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành cho tới lúc cấp với thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với những đơn vị này.

Về tác dụng, nhiệm vụ của Cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam, Tổng cục Đường bộ đề xuất với tác dụng tham vấn, giúp Bộ trưởng Bộ liên lạc vận tải quản lý quốc gia, đầu tư phát triển, xây dựng và vận hành hệ thống. đường cao tốc bên trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật theo hướng tách bạch, tập trung những nhiệm vụ liên quan tới quản lý đầu tư, xây dựng đường cao tốc; khai thác những tuyến đường cao tốc theo phân cấp, ủy quyền của Bộ liên lạc vận tải.

Về tổ chức bộ máy, Cục Đường bộ cao tốc việt phái nam phái nam với 5 phòng tham vấn, gồm: Văn phòng; Kế hoạch – Tài chính; Quản lý đầu tư xây dựng và khai thác; Pháp chế – sắm sắm và tậu lựa; Khoa học, technology, môi trường thiên nhiên và Hợp tác Quốc tế. những đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Quản lý và Điều hành liên lạc Quốc gia, triển khai theo lộ trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *