KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hạn chế 4 tổng cục và 34 đơn vị cấp vụ sau lúc sắp xếp

Rate this post

Nếu Dự thảo Nghị định quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Chính phủ thông qua thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ko còn 4 Tổng cục như hiện nay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ổn định 5 tổng cục gồm: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Pháp chế, Hợp tác quốc tế.  Ảnh: PH.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ổn định 5 tổng cục gồm: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Khoa học, technology và môi trường xung quanh, Pháp chế, Hợp tác quốc tế. Hình ảnh: PH.

ko còn Tổng cục

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa sở hữu tờ trình Chính phủ về sự việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 15/2017 / NĐ-CP của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp. và Phát triển nông thôn. Phát triển nông thôn.

Theo đó, đối với cơ quan cấp Vụ và tương đương giữ ổn định 5 sở gồm Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Khoa học, technology và môi trường xung quanh, Pháp chế, Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ, Bộ Tài chính. kiểm tra Bộ.

Sáp nhập Phòng Quản lý doanh nghiệp vào Sở Tài chính và chuyển cơ người chơi dạng tác dụng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý doanh nghiệp về Sở Tài chính và những cơ quan, đơn vị sở hữu liên quan.

Thực hiện những phòng ko được tổ chức trong Sở, bao gồm những Ban Khoa học, technology và môi trường xung quanh, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức và Cán bộ. hạn chế 16/16 phòng thuộc 4 Sở (hạn chế 100%) về số lượng phòng thuộc Sở. Như vậy, số đầu mối cấp vụ thuộc Bộ hạn chế một đầu mối.

Riêng đơn vị Sở sẽ giữ ổn định 6 Chi cục gồm: Trồng trọt, đảm bảo thực vật, Chăn nuôi, Thú y, tài chính Hợp tác và Phát triển nông thôn, Quản lý Xây dựng.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản được sáp nhập với Cục Quản lý unique nông lâm thổ sản và thủy sản để xây dựng Cục thế hệ sở hữu tên là Cục unique, Chế biến và Phát triển thị trường. Như vậy, số đầu mối cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ hạn chế một đầu mối.

Đối với 4 Tổng cục thuộc Bộ gồm: Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Thủy lợi; Lâm nghiệp; Thủy sản, tiếp thu ý kiến ​​lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp ngày 6/4/2022 và ý kiến ​​lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp ngày 23/4. Tháng 4 năm 2022 của Ban lãnh đạo về sự việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng Nghị định quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sắp xếp, tổ chức lại 4 Tổng cục. thành 6 Cục chuyên môn thuộc Bộ.

Cụ thể, Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Lâm nghiệp được phân thành 2 Cục là Cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm; Tổng cục Thủy sản thành Cục Kiểm ngư và Cục Kiểm ngư.

cùng theo với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm Tin học và Thống kê thành Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, bên trên cơ sở Quyết định số 942 / QĐ-TTg ngày 15/6. Năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 749 / QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau lúc sắp xếp thống nhất, sáp nhập, tổ chức lại những cơ quan hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo cơ cấu thế hệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hạn chế 4 Tổng cục (hạn chế 34 cấp cục và tương đương), hạn chế những 100% số phòng trong phòng ban. Dịch vụ. Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau lúc sắp xếp sẽ sở hữu được 28 cục, vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

tctl-1662808392514606787663

Theo dự thảo, Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chuyển thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Hình ảnh: HB.

Đổi tên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II và tự túc 100% kinh phí hoạt động

những đơn vị sự nghiệp sở hữu tên trong Nghị định 15/2017 / NĐ-CP quy định 6 đơn vị là tổ chức sự nghiệp công lập phục vụ quản lý quốc gia của Bộ, trong đó sở hữu Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp. vùng nông thôn; Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I; Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; Trung tâm Tin học và Thống kê; Báo Nông nghiệp việt phái mạnh phái mạnh; tập san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo tờ trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất xem xét sở hữu 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ sở hữu tên trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 15/2017 / NĐ-CP. Cụ thể, ổn định 4 đơn vị theo quy định tại Nghị định 15/2017 / NĐ-CP gồm Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I; Báo Nông nghiệp việt phái mạnh phái mạnh; tập san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đổi tên Trường Cán bộ Nông nghiệp và PTNT I thành Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT và quy định lại tác dụng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động; tổ chức lại những đơn vị cho thích ưa thích với tiêu chuẩn chỉnh xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập.

Đổi tên Trường Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II và tổ chức lại, bửa sung tác dụng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động đối với trường huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn thành Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn và chuyển đổi sang mô hình tự chủ 100%; bửa sung quy mô, đối tượng người sử dụng huấn luyện để thích ưa thích với yêu cầu thực tiễn của ngành hiện nay.

Hiện nay, dịch vụ huấn luyện công chức, viên chức cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghiên cứu, tư vấn chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn phía phái mạnh chỉ sở hữu Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn. là cơ sở giáo dục và huấn luyện phục vụ trọn vẹn những yêu cầu về huấn luyện cán bộ của những Bộ, ngành.

Sau lúc rà soát tổng thể ngành giáo dục và huấn luyện thuộc Bộ, để phục vụ yêu cầu huấn luyện, tư vấn dịch vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và hàng ngũ cán bộ kỹ thuật hợp tác tại những tỉnh phía phái mạnh và Đồng bởi sông Cửu Long, Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn được quy định trong cơ cấu tổ chức của Bộ chuyển sang hoạt động theo mô hình tự chủ và mở rộng phạm vi. cung ứng những dịch vụ sự nghiệp công phục vụ yêu cầu xã hội.

image_5_11728_700

Đổi tên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thành Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn. Hình ảnh: HB.

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn sẽ cân đối giữa tác dụng huấn luyện và nghiên cứu, khác lạ là nghiên cứu và tư vấn chính sách công trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: như nghiên cứu, tư vấn hoạch định chiến lược, chương trình, dự án, đề án, chính sách cho nông nghiệp vững bền và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn thế hệ, phát triển hợp tác xã, nông nghiệp chuyển đổi số, phát triển công nghiệp nông thôn, nông sản thương nghiệp hàng hóa, … phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung và vùng nông nghiệp trung tâm phía phái mạnh nói riêng.

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh để thích ưa thích với định hướng phát triển lâu dài và nhiệm vụ của Trường đang thực hiện, nhằm mục tiêu kế thừa và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của Trường là nghiên cứu, tư vấn chính sách công và huấn luyện, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý unique cao cho Bộ, Ngành; duy trì và lôi cuốn hàng ngũ giảng viên, nghiên cứu viên sở hữu trình độ chuyên môn cao của trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tác dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ ổn định theo quy định tại Nghị định số 15/2017 / NĐ-CP: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan. của Chính phủ thực hiện tác dụng quản lý quốc gia đối với những ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, khu công nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và phát triển nông thôn; quản lý quốc gia đối với dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật ”, thực hiện lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban lãnh đạo đổi thế hệ, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ. , cơ quan thuộc Chính phủ về sự việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng Nghị định quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tại thông tin số 16 / TB-BCDĐMSXTCBM ngày Ngày 21 tháng một năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *