KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Chính phủ quyết định khởi công xây dựng đường vòng đai 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào trong ngày 30/6/2023

Rate this post

Chính phủ quyết định khởi công xây dựng đường vành đai 3 tại TP.HCM vào ngày 30/6/2023 - Ảnh 1.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đầu tư xây dựng đường vòng đai 3 bên trên địa bàn TP.HCM là 75.378 tỷ đồng.

Chính phủ quyết định thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường vòng đai 3 bên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được Quốc hội khóa XV quyết định tại quyết nghị số 57/2022 / QH15 ngày 16/6/2022 đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật. , tiến độ, quality nhà cửa, quản lý ngặt nghèo và sử dụng vốn tiết kiệm, cực tốt, công khai minh bạch, sáng tỏ, cụ thể như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường vòng đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án) đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại quyết nghị số 57/2022 / QH15 ngày 16/6/2022, được phân thành 8 dự án. hợp phần thực hiện theo như hình thức đầu tư công, đi qua 03 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 04 dự án bồi thường, tương trợ tái định cư. Mỗi dự án là dự án thu hồi đất bên trên địa bàn 01 tỉnh và ko phải là dự án thu hồi đất liên quan tới nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Khoản một Điều 87 Luật Đất đai 2013.

4 tỉnh, thành phố thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư đối với những dự án thành phần

chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư những dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thực hiện tương tự như dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định công bố tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên được thực hiện theo dự án thành phần.

chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và người mang thẩm quyền được vận dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn, gói thầu di dời hạ tầng. kỹ thuật, gói thầu bồi thường, tương trợ và tái định cư trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm ngày quyết nghị số 57/2022 / QH15 được Quốc hội thông qua. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dự kiến ​​tiến độ, kế hoạch thực hiện

quyết nghị cũng nêu cụ thể về tiến độ dự kiến ​​và kế hoạch thực hiện. Theo đó, lập, thẩm định và phê duyệt công bố tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên đối với những dự án thành phần: Khởi công từ thời điểm ngày 5/8/2022, hoàn thành tới ngày 15/11/2022.

Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt công bố nghiên cứu khả thi từng dự án thành phần: Khởi công từ 10/8/2022, hoàn thành 30/11/2022.

Bàn giao hồ sơ phóng thích mặt bởi và ký quỹ cho địa phương: mở màn từ thời điểm ngày 10/8/2022, hoàn thành tới ngày 30/9/2022.

Địa phương thực hiện công việc phóng thích mặt bởi: mở màn từ thời điểm ngày 01/10/2022, hoàn thành tới ngày 30/3/2024

Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt xây ngừng kỹ thuật, dự toán; sắm lựa nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, … và khởi công: Khởi công từ 30/11/2022, hoàn thành 30/6/2023.

Tổ chức thi công: Khởi công 30/6/2023, hoàn thành 30/6/2026.

Cho phép triển khai song song những thủ tục để rút ngắn thời kì thực hiện

Chính phủ cho phép UBND những tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An thực hiện song song một trong những công việc liên quan tới bồi thường, tương trợ, tái định cư và xác định bãi chôn lấp. đổ chất thải rắn xây dựng trong thời đoạn sẵn sàng dự án, bao gồm:

Tổ chức lập, phê duyệt và bàn giao hồ sơ xây ngừng cọc (xây ngừng chỉ giới) phóng thích mặt bởi những dự án thành phần theo từng thời đoạn (tùy thuộc vào mức độ phức tạp kỹ thuật của từng đoạn tuyến) để bồi thường, tương trợ và tái định cư. Hồ sơ xây ngừng phóng thích mặt bởi bên trên sẽ được cập nhật để đảm bảo thích ưng ý với dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Khẩn trương tổ chức rà soát, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo đủ căn cứ, căn cứ để thực hiện bồi thường, tương trợ và tái định cư; thực hiện những công việc khác liên quan tới bồi thường, tương trợ và tái định cư.

bên trên cơ sở hồ sơ xây ngừng phóng thích mặt bởi (xây ngừng chỉ giới) đã được phê duyệt, những địa phương xác định yêu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác xác định trí, hình dạng. cơ chế tái định cư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án mang thành phần bồi thường, tương trợ và tái định cư và tổ chức thực hiện những bước tiếp theo sau; tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư; thực hiện phóng thích mặt bởi khu tái định cư (nếu mang).

những địa phương xác xác định trí bãi chứa chất thải rắn xây dựng phục vụ yêu cầu của những dự án thành phần; thực hiện những công việc liên quan như tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên, phóng thích mặt bởi những bãi chứa chất thải rắn xây dựng (nếu mang) để đảm bảo tiến độ thi công.

Cho phép thực hiện song song những thủ tục nhằm mục đích rút ngắn thời kì thực hiện những công việc: Thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định công bố tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; điều chỉnh toàn thể những quy hoạch liên quan tới Dự án; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt xây ngừng kỹ thuật, dự toán và sắm lựa nhà thầu; những công việc khác mang liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện những dự án thành phần; những thủ tục bên trên đảm bảo nguyên tắc kết quả một trong những công việc đã thực hiện ở bước trước là cơ sở để triển khai những công việc tiếp theo sau theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Cơ chế khai thác mỏ tài nguyên làm vật liệu xây dựng thông thường

Đối với việc khai thác những mỏ tài nguyên làm vật liệu xây dựng thông thường trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng cho dự án được thực hiện theo cơ chế tại quyết nghị số 60 / NQ-CP ngày 16/6/2021, quyết nghị số 133 / NQ-CP ngày 19/10. , Năm 2021 của Chính phủ và những cơ chế sau:

Đối với những mỏ tài nguyên mang trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của dự án nhưng chưa được cấp giấy phép khai thác:

Trước lúc khai thác những mỏ tài nguyên làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại điểm d khoản một Điều 3 quyết nghị số 57/2022 / QH15, nhà thầu thi công xây dựng nhà cửa phải làm đơn đăng ký diện tích và công suất. , khối lượng, phương pháp, vũ trang và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi mang mỏ tài nguyên; thực hiện tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, những loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản một Điều 53 Nghị định số 158/năm 2016 / NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm năm 2016 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một trong những điều của Luật tài nguyên; trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 158/năm 2016 / NĐ-CP và theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên.

Sau lúc khai thác đủ tài nguyên cung ứng cho Dự án, nhà thầu mang trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường thiên nhiên, bàn giao đất mỏ tài nguyên cho địa phương quản lý theo quy định. pháp luật về tài nguyên và những quy định khác của pháp luật mang liên quan.

Đối với những mỏ tài nguyên làm vật liệu xây dựng thông thường của dự án đã được cấp phép đang khai thác, còn thời hạn khai thác thì được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nâng công suất ko quá 50% công suất khai thác. giấy phép. Việc khai thác chỉ nhằm mục đích mục tiêu phục vụ Dự án (ko làm tăng trữ lượng được cấp phép) nhưng mà dường như ko phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên (công bố tiến công giá tác động môi trường thiên nhiên hoặc kế hoạch bảo đảm môi trường thiên nhiên). môi trường thiên nhiên) hoặc giấy xác nhận hoàn thành nhà cửa bảo đảm môi trường thiên nhiên sau lúc tổ chức, cá thể khai thác đã ký văn phiên bản cam kết cung ứng vật tư cho nhà thầu xây dựng nhà cửa. Nội dung giấy phép khai thác (điều chỉnh) phải xác định chủ sử dụng tài nguyên là nhà thầu xây dựng nhà cửa. Sau lúc khai thác cung ứng đủ khối lượng cho Dự án thì ngừng việc nâng công suất, tiếp tục khai thác theo công suất quy định tại Giấy phép khai thác tài nguyên đã cấp.

Cho phép Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tiêu xài lập và thẩm định công bố nghiên cứu tiền khả thi dự án vào tổng mức đầu tư của Dự án thành phần một: xây dựng đường vòng đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh ( kể cả cầu chưng Sĩ).

quyết nghị cũng giao một trong những nhiệm vụ cụ thể cho những bộ, ngành, địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *