KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thanh tra bắt gặp nhiều sai phạm tại doanh nghiệp Quản lý khai thác nhà cửa thủy lợi Điện Biên

Rate this post

Thanh tra bắt gặp nhiều sai phạm tại doanh nghiệp Quản lý khai thác nhà cửa thủy lợi Điện Biên

doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý khai thác nhà cửa thủy lợi Điện Biên đã vi phạm những quy định về sinh sản kinh doanh, quản lý tài chính, lao động, tiền lương, sử dụng vốn và tài sản.

doanh nghiệp Quản lý khai thác nhà cửa thủy lợi Điện Biên được xây dựng năm 1982. Sau nhiều lần chuyển đổi, năm 2008 thực hiện chủ trương sắp xếp doanh nghiệp quốc gia theo Quyết định số 2134 / QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh. Điện Biên về sự phê duyệt phương án kinh doanh và chuyển DNNN sang hoạt động công ích, chuyển doanh nghiệp thành doanh nghiệp TNHH một member 100% vốn quốc gia do UBND tỉnh Điện Biên quản lý.

Thanh tra tỉnh Điện Biên thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong những việc thực hiện những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; quản lý tài chính doanh nghiệp tại doanh nghiệp này.

Theo đó, tại Kết luận số 494 / KL-TTr ngày 12/9/2022, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vi phạm của doanh nghiệp.

ko tuân thủ nghiêm túc những quy định về phòng, chống tham nhũng

Qua kiểm tra cho biết, kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm do doanh nghiệp xây dựng và ban hành chưa đảm bảo quy định; việc chấp hành những quy định về công khai minh bạch trong hoạt động, tổng hợp lên tiếng, kế hoạch liên quan gửi cơ quan với thẩm quyền chưa tổng thể và toàn diện, kịp thời, ko đúng thẩm quyền theo quy định.

doanh nghiệp chưa gửi UBND tỉnh lên tiếng tình hình kiểm kê tài sản nhất mực, chưa công bố lên tiếng tài chính bên trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định; xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở bên trên cơ sở những văn phiên bản quy phạm pháp luật đã ko còn hiệu lực thi hành; quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế công bố thông tin bên trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp chưa được công khai minh bạch theo quy định.Đập chính của nhà cửa thủy lợi Nậm Rốm cung ứng nước tưới cho cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên

doanh nghiệp chưa xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng và sử dụng người lao động theo quy định. Thông tin về tổng số lao động, quỹ lương, thưởng, bậc lương, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 và 2020 chưa được công bố tổng thể và toàn diện bên trên website của doanh nghiệp.

doanh nghiệp ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập lần đầu chưa kịp thời; chưa kịp thời lập danh sách những người với nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và chưa ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Chưa thực hiện tổng thể và toàn diện những quy định về công khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm.

Hoạt động kinh doanh kém cực tốt, vi phạm tài chính

Qua kiểm tra, kết quả hoạt động sinh sản kinh doanh của doanh nghiệp ko đạt kế hoạch UBND tỉnh giao, cụ thể: Năm 2019 và 2021, doanh nghiệp ko đạt doanh thu; lợi nhuận năm 2019 và diện tích tưới năm 2019 – 2021 ko đạt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Trong 3 năm (2019 – 2021), việc phê duyệt phương án lao động của doanh nghiệp ko đúng trình tự, thủ tục quy định như: Phê duyệt phương án nhưng mà dường như ko xin ý kiến ​​cơ quan đại diện chủ sở hữu và ko gửi phương án lao động cho cơ quan đại diện chủ sở hữu. theo quy định.

Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt quỹ tiền lương hàng năm của doanh nghiệp chưa đảm bảo theo quy định; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 ko được UBND tỉnh phê duyệt. doanh nghiệp đã trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, tiền công thực hiện năm 2019 ko đảm bảo thời kì quy định.

doanh nghiệp ko ghi nhận những khoản chi tiêu liên quan tới doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để làm căn cứ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

doanh nghiệp chưa trích đủ kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Thông tư số 05/2019 / TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chi phối hợp đảm bảo nhà cửa thủy lợi vi phạm thẩm quyền.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi để chi sửa chữa nhà cửa thủy lợi do mình quản lý chưa đúng trình tự, thủ tục và chưa được cấp với thẩm quyền phê duyệt. phê duyệt phương án sửa chữa theo quy định; việc sử dụng, hạch toán những quỹ như quỹ bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi chưa đúng quy định.

một số trong những hồ sơ tính sổ chưa đảm hủ lậu tục; hạch toán sai tránh lợi nhuận sau thuế.

doanh nghiệp ghi tránh lợi nhuận sau thuế để bù đắp những khoản chi tiêu bất hợp lý được bắt gặp trong quy trình thẩm tra, thẩm định quyết toán ko đúng quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018 / TT-BTC của Bộ Tài chính. .

Qua kiểm tra cho biết, công việc quản lý đầu tư xây dựng của doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định hiện hành; Dù vậy, kiểm tra 15 nhà cửa sửa chữa thì 6 nhà cửa còn một số trong những khuyết thiếu, sơ sót.

Trong quy trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thu hồi số tiền sai phạm.

Cũng tại kết luận này, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến ​​nghị chủ toạ doanh nghiệp kiểm điểm trách nhiệm cá thể về những hạn chế, thiếu sót trong công việc quản lý, điều hành, trước tập thể lãnh đạo; căn cứ thẩm quyền theo quy định, tổ chức họp kiểm điểm những tập thể, cá thể với liên quan tới những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *