KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

7 giải pháp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn

Rate this post

(PLO) – TP.HCM đang tập trung phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên sử dụng phục vụ nhu yếu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

bên dưới tác động của chuyển đổi khí hậu, những hiện tượng khí tượng thủy văn với xu thế biến động phức tạp. tiêu biểu là mưa giông xuất hiện thất thường; những thiên tai như bão mạnh, mưa to, lũ lụt xảy ra với tần suất càng ngày càng dày đặc …

Tăng cường quản lý những hoạt động khí tượng thủy văn

Trước những thử thách bên trên, yên cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải tăng cường quản lý hoạt động khí tượng thủy văn để phục vụ phát triển tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an toàn và tin cậy và đời sống nhân dân. Theo đó, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp như tuyên truyền, ứng dụng kỹ thuật, technology, cơ chế chính sách, nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng và hợp tác quốc tế cho hoạt động khí tượng thủy văn.

Thực hiện lãnh đạo của Thành ủy, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh đã tư vấn UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 90 ngày 31/12/2021 của Thành ủy để triển khai thực hiện. Chỉ thị 10 ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc KTTV phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo đảm an toàn Tổ quốc bên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch đã đề ra bảy nhóm giải pháp và nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, về công việc quản lý: Tập trung lãnh đạo, lãnh đạo nhằm mục đích từng bước nâng cao unique, cực tốt công việc quản lý hoạt động kiểm toán. Ngoài ra, kiểm tra, đôn đốc những hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực hiện những giải pháp phát triển hoạt động KTTV bên trên địa bàn thành phố.

Thứ nhị, về công việc tuyên truyền: tăng thời gian nhanh những hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của quốc gia về công việc KDTV, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của tập thể. Tổ chức, cá thể quan trắc, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải thực hiện tổng thể những quy định của pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh: 7 giải pháp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn Ảnh 1

bên dưới tác động của chuyển đổi khí hậu, những hiện tượng khí tượng thủy văn với xu thế diễn biến phức tạp. Ảnh: NC

Thứ ba, về kỹ thuật, technology: Tập trung phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên sử dụng phục vụ nhu yếu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. khác lạ, cần đầu tư hệ thống vũ trang thu nhận, lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn tự động, liên tục từ những đối tượng người sử dụng quan trắc khí tượng thủy văn bên trên địa bàn.

Thứ tư, về cơ chế chính sách: Từng bước hoàn thiện những quy định, cơ chế, chính sách liên quan tới công việc KTTV bên trên địa bàn thành phố; tích cực nghiên cứu, đề xuất với cấp với thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm dịch động thực vật.

Thứ năm, về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý quốc gia về công việc KTTV. Tập trung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho hàng ngũ cán bộ làm mướn việc ĐCCT.

Thứ sáu, về đầu tư: phối hợp nguồn lực từ ngân sách quốc gia với những nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là những nguồn vốn ưu đãi quốc tế cho công việc KDTV. nhường nhịn như, tăng thời gian nhanh xã hội hóa, lôi cuốn những doanh nghiệp, tổ chức, cá thể tham dự hoạt động này… song song, phát triển mạnh thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn phục vụ nhu yếu của mỗi ngành nghề, lĩnh vực.

Thứ bảy, về hợp tác quốc tế: tăng thời gian nhanh và nâng cao cực tốt hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. song song, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm với những nước, những đối tác và những tổ chức quốc tế.

Rất nhiều sự phối hợp cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh được UBND thành phố giao chủ trì triển khai, tiến công giá tình hình thực hiện quy hoạch bên trên. song song, tư vấn, trình UBND thực hiện với cực tốt những chiến lược, chương trình, dự án trong lĩnh vực KTTV do Chính phủ và những bộ, ngành Trung ương ban hành. song song, rà soát, tư vấn lên tiếng quy trình xây dựng, ban hành và thực hiện những quy định về khí tượng thủy văn và chuyển đổi khí hậu.

Trước mắt, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh phối thích hợp với những cơ quan liên quan tập trung tư vấn, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch đã đề ra. Chẳng hạn, tăng cường công việc quản lý quốc gia, tuyên truyền về khí tượng thủy văn; tăng cường phối thích hợp với những đơn vị liên quan ứng dụng technology kỹ thuật, nâng cao unique dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thời tiết cực đoan, thiên tai, giám sát chuyển đổi khí hậu, v.v.

Giao Sở Khoa học và technology xây dựng giải pháp cảnh báo thời tiết cực đoan do chuyển đổi khí hậu bên trên địa bàn thành phố bên trên nền tảng technology số và khoa học tập thể.

Giao UBND TP Thủ Đức và những quận, huyện tổ chức thực hiện quy hoạch của địa phương. song song, những nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này được lồng ghép vào kế hoạch phát triển tài chính – xã hội của địa phương; lãnh đạo những cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch… •

Dữ liệu khí tượng thủy văn phải được quản lý đồng bộ

Để thực hiện tốt mục tiêu trọng tâm của công việc KTTV, UBND TP.HCM yêu cầu những đơn vị liên quan tăng thời gian nhanh công việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức. công chức, viên chức làm mướn việc khí tượng thủy văn. Năng lực, unique dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải phục vụ yêu cầu thực tiễn, góp góp phần phát triển tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an toàn và tin cậy và phục vụ đời sống nhân dân. Cơ chế, chính sách về khí tượng thủy văn phải sát thực tế, đảm bảo tính khả thi.

Thành phố yêu cầu xác định thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn là cơ sở quan yếu trong quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển tài chính – xã hội, quốc phòng, an toàn và tin cậy của những cấp, những ngành. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải được quản lý đồng bộ, san sẻ và sử dụng cực tốt. song song, lồng ghép công việc KTTV với những nội dung, nhiệm vụ phát triển tài chính – xã hội của thành phố, của ngành và đơn vị.

OVUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *