KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nâng cao cực tốt quản lý KTTV trong thời kỳ thế hệ

Rate this post

(TN&MT) – Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4336 / KH-UBND về sự việc triển khai thực hiện Quyết định số 497 / QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch Số 51-KH / TU ngày 02/3/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương về sự việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT / TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc khí tượng thủy văn (KTTV). ) phục vụ yêu cầu xây dựng và đảm bảo Tổ quốc.

tạo ra sự đồng thuận

Theo đó, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi thế hệ, nâng cao nhận thức về tầm quan yếu, vị trí, tầm quan trọng của ngành KTTV trong thời kỳ thế hệ; tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu những cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đối với công việc KDTV bên trên địa bàn tỉnh; song song tăng cường hiệu lực, cực tốt quản lý quốc gia về khí tượng thủy văn; xây dựng cơ chế, chính sách và sắp xếp nguồn lực đầu tư cho công việc KTTV nhằm mục tiêu thực hiện tốt những mục tiêu phòng ngừa, ứng phó với chuyển đổi khí hậu (BĐKH) và phục vụ đời sống xã hội.

5.jpg

Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương đã sở hữu tương đối nhiều đóng góp tích cực, cực tốt trong công việc quản lý quốc gia về khí tượng thủy văn bên trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, Thủ trưởng những sở, ban, ngành, chủ toạ UBND những huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ quát, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 10-CT. / TW của Ban Bí thư, Quyết định số 497 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 51-KH / TU của Tỉnh ủy Bình Dương về sự việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT / TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên. hội viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; khác lạ là ý kiến của Đảng về tầm quan yếu, vị trí, tầm quan trọng của công việc kiểm toán.

Cải thiện thiết chế

Để hoàn thiện thiết chế, chính sách, thực hiện tốt những quy định của pháp luật về công việc khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Khí tượng thủy văn, Nghị định số 38/năm nhâm thìn / NĐ-CP ngày 15/5. Năm năm nhâm thìn của Chính phủ quy định cụ thể một số trong những điều của Luật khí tượng thủy văn năm 2015 và Nghị định số 48/2020 / NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bửa sung một số trong những điều của Nghị định số 38/năm nhâm thìn / NĐ. -CP, Quyết định số 1970 / QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Để đóng góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý quốc gia về công việc KTTV, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương phát huy tầm quan trọng, trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành trong những công việc huy động, quản lý và sử dụng cực tốt những nguồn lực. lực lượng trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; song song chú trọng công việc quy hoạch, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm thuê việc kiểm toán đảm bảo tính chuyên nghiệp, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

song song, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương chủ trì, phối ưa thích với những sở, ngành, địa phương hoàn thiện mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên sử dụng trong mạng lưới quan trắc chung của tỉnh Bình Dương để tích hợp vào nội dung. của Quy hoạch tổng thể tỉnh Bình Dương trong thời đoạn tới. 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050; xây dựng Kế hoạch thích ưa thích với thực tế của tỉnh Bình Dương để thực hiện sở hữu cực tốt những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh trong Chiến lược phát triển ngành KDTV tới năm 2020, tầm nhìn tới năm 2045 ban hành kèm theo Quyết định số 1970 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

cùng theo với đó, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương đã hoàn thiện và xây dựng quy chế phối hợp về tích hợp, đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn, triển khai những hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, tiên tiến hóa công việc tích lũy dữ liệu. Khí tượng Thủy văn phục vụ khai thác, sử dụng, tích hợp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát chuyển đổi khí hậu trong những quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của những ngành, những huyện, thị xã, thành phố. song song, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương chủ trì, phối ưa thích với những đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời bắt gặp và xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá thể vi phạm những quy định của Luật này. pháp luật về khí tượng thủy văn bên trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai 5 năm và hàng năm để chủ động phòng ngừa, ứng phó với từng level rủi ro thiên tai bên trên địa bàn; phối hợp thực hiện Đề án xây dựng mực nước tương ứng với cấp báo động lũ cho hệ thống sông bên trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham vấn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tích hợp mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên sử dụng vào mạng quan trắc chung của tỉnh trong nội dung Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn. tới năm 2050; sắp xếp vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công để đầu tư những trạm thủy văn theo Quy hoạch chung tỉnh Bình Dương thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

những sở, ban, ngành và UBND những huyện, thị xã, thành phố tham dự đảm bảo những tòa tháp khí tượng thủy văn bên trên địa bàn; phổ quát, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về KTTV; phối ưa thích với những đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời bắt gặp và xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá thể vi phạm pháp luật về kiểm dịch động thực vật theo quy định tại Nghị định số 04 2022 / NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp quản lý quốc gia về khí tượng thủy văn bên trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 163 ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Xây dựng năng lực

Nâng cao năng lực, unique dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát chuyển đổi khí hậu; đầu tư, tăng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, … phục vụ công việc KTTV theo hướng tiên tiến, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương đầu tư trang trang bị, technology quan trắc tự động, tích lũy và xử lý số liệu cho những lĩnh vực. trạm thủy văn chuyên sử dụng; tích hợp, tích hợp mạng lưới trạm KTTV chuyên sử dụng với những trạm quan trắc unique thành phần môi trường xung quanh, đồng bộ, kết nối với những trạm KTTV của những Bộ, ngành vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

nhằm mục tiêu tăng mạnh và nâng cao cực tốt hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTTV, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương tăng cường mối quan hệ hợp tác với những tổ chức quốc tế, tăng mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV. kinh nghiệm với những tổ chức quốc tế, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ và vị thế cho ngành KTTV của tỉnh. song song, Đài KTTV tỉnh tranh thủ sự tương trợ của những bộ, ngành Trung ương để ứng dụng khoa học technology tiền tiến trong công việc dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, nhất là dự báo lốc, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất. sạt lở đất … bên trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh Bình Dương tập trung đầu tư, tăng cấp cơ sở hạ tầng, trang trang bị phục vụ công việc cảnh báo, dự báo KTTV của tỉnh Bình Dương theo hướng tiên tiến, đồng bộ và tự động. tự động hóa, tích hợp những yếu tố môi trường xung quanh, giám sát chuyển đổi khí hậu; vận dụng, xây dựng những quy chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh hiện hành phục vụ công việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống trạm khí tượng thủy văn chuyên sử dụng; san sớt, kết nối, liên thông thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của tỉnh với Bộ.

Riêng Sở Khoa học và technology tỉnh Bình Dương phối ưa thích với những cơ quan, đơn vị liên quan hợp tác với những tổ chức quốc tế về trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ, vị thế cho ngành thủy văn của tỉnh; song song ưu tiên triển khai những chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học technology trong công việc khí tượng thủy văn nhằm mục tiêu phát triển vững bền bên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đài KTTV tỉnh đầu tư tăng cấp trạm đo mưa dân sinh thành tự động theo Quyết định số 430 ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về sự việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với chuyển đổi khí hậu thời đoạn 2021 – 2030, với tầm nhìn. tới năm 2050 của tỉnh Bình Dương; tăng mạnh vận dụng những phương pháp, quy trình quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn, ứng dụng khoa học technology mang ý nghĩa đột phá, đổi thế hệ, sáng tạo.

Mặt khác, những Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên sắp xếp ngân sách quốc gia để đảm bảo duy trì, vận hành những trạm cơ điện tử chuyên sử dụng thích ưa thích với quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trạm cơ điện tử chuyên sử dụng của tỉnh. . ; những dự án ưu tiên thuộc Kế hoạch hành động ứng phó với chuyển đổi khí hậu thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050 tại Quyết định số 430 ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; tham vấn UBND tỉnh sắp xếp ngân sách tỉnh theo quy định để đầu tư, tăng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, trang trang bị phục vụ công việc KTTV theo hướng tiên tiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *