KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Quy định về nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh | Chính trị

Rate this post

Trở lại văn phòng, mục tiêu chính của Bồ Tài Nguyên và cả gia đình là 1Trụ sở Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh.

Ngày 22/9, Phó Thủ tướng túc trực Phạm rạng đông đã ký Nghị định số 68/2022 / NĐ-CP quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh.

Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh là cơ quan của Chính phủ hàm số quản lý quốc gia bên trên những lĩnh vực: đất đai; Tài nguyên nước; tài nguyên tài nguyên và địa chất; môi trường xung quanh; khí tượng thủy văn; Khí hậu biến đổi; trắc địa và đo đạc phiên bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và đảm bảo môi trường xung quanh hồ, hải đảo; tìm hiểu; Quản lý quốc gia đối với những dịch vụ công thuộc những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Sứ mệnh, sức mạnh của Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh

Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/năm 2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm năm 2016 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định số 101/2020 / NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, ngã sung một vài điều của Nghị định số 123/năm 2016 / NĐ-CP và những nhiệm vụ cụ thể sau và quyền hạn:

Về đất đai, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý đất đai bên trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hướng dẫn, kiểm tra công việc thăm dò, khảo sát, đo đạc, lập phiên bản đồ địa chính, phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và phiên bản đồ quy hoạch sử dụng đất; việc lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chủ trì lập, điều chỉnh và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ giao hạn mức sử dụng đất cấp quốc gia sau lúc Quốc hội quyết định; trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, tin cậy; thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, tin cậy.

Thẩm định việc chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hướng dẫn việc sắp xếp quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

[Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát bất cập của hệ thống thông tin đất đai]

Chủ trì, phối ưa thích với những Bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trình Chính phủ ban hành hoặc trình cơ quan sở hữu thẩm quyền ban hành; hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai; lập phiên bản đồ giá đất.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thu hồi đất, phát triển quỹ đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi; việc đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trong đấu thầu những dự án sở hữu sử dụng đất theo quy định của pháp luật …

Về tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh Quản lý quốc gia về tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông bên trên phạm vi cả nước nhằm mục tiêu đảm bảo tin cậy nguồn nước.

Tổ chức xây dựng những mô hình sử dụng nước tiết kiệm và cực tốt; phổ quát, tuyên truyền những mô hình, technology, vũ trang tiết kiệm nước; hướng dẫn thực hiện những quy định về khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm và cực tốt.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước bên dưới đất; chấp thuận việc chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Giải quyết những vướng mắc, dị đồng phát sinh trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với những tình huống thuộc thẩm quyền cấp phép và những vướng mắc khác liên quan tới tài nguyên nước giữa những tỉnh, thành phố. thành phố trực thuộc trung ương; …

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quyết định phê duyệt, điều chỉnh và thông tin truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với tình huống khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền.

Về môi trường xung quanh, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc kiểm soát nguồn ô nhiễm đối với những cơ sở, khu sinh sản, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định. quy định của pháp luật.

Thực hiện quản lý quốc gia về chất thải rắn theo quy định của pháp luật; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, tái chế, thu gom và xử lý chất thải của những tổ chức, cá thể sinh sản. xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra những cơ sở sử dụng phế truất liệu nhập khẩu làm vật liệu sinh sản theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa và ứng phó sự cố chất thải; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện: quản lý quality môi trường xung quanh, cải thiện và phục hồi môi trường xung quanh, công việc đảm bảo môi trường xung quanh trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, vũ trang sở hữu chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; …

Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh sở hữu 27 đơn vị

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh sở hữu 27 đơn vị, gồm: một- Vụ Hợp tác quốc tế; 2- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 3- Sở Khoa học và technology; 4- Vụ Pháp chế; 5- Vụ Tổ chức cán bộ; 6- Cục đất đai; 7- Khoa môi trường xung quanh; 8- Thanh tra Bộ; 9- Văn phòng Bộ; 10- Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 11- Cục Bảo tồn tự nhiên và nhiều chủng loại sinh vật học; 12- Cục hồ và Hải đảo việt nam giới nam giới; 13- Cục chuyển đổi khí hậu; 14- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường xung quanh; 15- Phòng Thông tin và Đăng ký đất đai; 16- Cục Địa chất việt nam giới nam giới; 17- Cục Đo đạc, phiên bản đồ và Thông tin địa lý việt nam giới nam giới; 18- Cục tài nguyên việt nam giới nam giới; 19- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường xung quanh; 20- Cục Quản lý tài nguyên nước; 21- Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; 22- Cục Viễn thám Quốc gia; 23- Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và môi trường xung quanh; 24- Báo Tài nguyên và môi trường xung quanh; 25- tập san Tài nguyên và môi trường xung quanh; 26- Trung tâm Quy hoạch và thăm dò tài nguyên nước quốc gia; 27- Trường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường xung quanh.

những đơn vị quy định từ (một) tới (22) là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện tác dụng quản lý quốc gia, những đơn vị quy định từ (23) tới (27) là đơn vị sự nghiệp. phục vụ tác dụng quản lý quốc gia của bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách những đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của những đơn vị thuộc Bộ, ko bao gồm Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Phòng Kế hoạch – Tài chính sở hữu 03 phòng; Phòng Tổ chức cán bộ sở hữu 3 phòng.

(TTXVN / Vietnam +)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *