KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

chỉnh đốn ngay những thiếu sót trong công việc phòng, chống tham nhũng

Rate this post

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời kì tới, những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉnh đốn ngay những tồn tại trong công việc phòng, chống tham nhũng; Kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, ko tham nhũng …

Chấn chỉnh ngay những thiếu sót trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Tăng cường phòng chống tham nhũng.

Công văn số 890 / TTg-VI ngày 03/10/2022 nêu rõ: Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong bài phát biểu của Tổng Bí thư. Thư, trưởng phòng ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị cả nước tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng và công việc phòng, chống tham nhũng thời đoạn 2012 – 2022, phương hướng thời đoạn tiếp sau và thông tin số 06- BC / TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về Tổng kết 10 năm công việc phòng, chống tham nhũng và tiêu cực thời đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, giải pháp trong thời kì tới, Thủ tướng Chính phủ – Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ yêu cầu những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp sau:

Sửa ngay những thiếu sót trong công việc phòng, chống tham nhũng

một- Tổ chức tuyên truyền, phổ thông, quán triệt kết quả Tổng kết 10 năm công việc phòng, chống tham nhũng, thời đoạn 2012 – 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời kì tới, nhất là những nội dung, nhiệm vụ. Phòng, chống tham nhũng và những dịch vụ phòng, chống tham nhũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng phòng ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nêu tại Hội nghị tổng kết và thông tin số 06-BC / TW ngày 23/7. 2022 của Bộ Chính trị.

2- Rà soát, sở hữu giải pháp chỉnh đốn, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công việc phòng, chống tham nhũng, những tiêu cực đã chỉ ra trong kết quả tổng kết, nhất là những hạn chế, thiếu sót trong công việc phòng, chống tham nhũng. công việc lãnh đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, thiếu sót do nguyên nhân chủ quan.

3- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công việc phòng, chống tham nhũng thời kì qua để tăng cường công việc lãnh đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện. thực hiện công việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời kì tới; kiên quyết, kiên trì thực hiện những giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ và tự tin hơn, quyết liệt hơn, cực tốt hơn, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, chống tham nhũng

– Tiếp tục tăng mạnh và nâng cao quality, cực tốt công việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, ko tham nhũng, tiêu cực trong hàng ngũ. cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân; nêu cao tính mẫu mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, nói đi đôi với làm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo những cấp, những ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

– Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ những cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế tài chính – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan tới đấu giá, bán đấu giá. hợp đồng, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, nhà băng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp … và những lĩnh vực nhưng đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, khảo sát, truy tố, xét xử kiến nghị và đề xuất; khắc phục kịp thời những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

– Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công việc thanh tra, kiểm tra, khảo sát, thi hành án; kịp thời bắt gặp, xử lý nghiêm minh, đồng bộ những hành động tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn sở hữu cực tốt tình trạng nhũng nhiễu, gây quấy quả cho tất cả những người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao cực tốt công việc thu hồi tài sản tham nhũng.

– Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, cực tốt những giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là những quy định về công khai minh bạch, sáng tỏ và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. chức vụ, đơn vị; kiểm soát cực tốt tài sản, thu nhập của người sở hữu chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi thế hệ technology quản lý; xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức những cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình thế hệ.

– Đẩy thời gian nhanh tiến độ xử lý, giải quyết những vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội sử dụng rộng rãi thuộc diện Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. theo dõi và lãnh đạo. Rà soát, sắm lựa, phân công cán bộ sở hữu đủ phiên tài năng chính trị, phẩm chất đạo đức tham dự: Ban lãnh đạo PCTT & TKCN tỉnh; những đoàn kiểm tra, giám sát của Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và những đoàn kiểm tra, giám sát của Ban lãnh đạo về phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh (nếu sở hữu).

Tăng cường kiểm soát quyền lực tối cao để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

– Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, cực tốt hoạt động của những cơ quan, đơn vị sở hữu khả năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là cơ quan thanh tra quốc gia, cơ quan khảo sát, thi hành án những cấp, những ngành, những đơn vị chuyên môn. phụ trách công việc phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, những cơ quan khả năng cần tăng cường kiểm soát quyền lực tối cao để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất việc xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của quốc gia, kỷ luật quần chúng và xử lý hình sự, nhất là thực hiện nghiêm túc, sở hữu cực tốt cơ chế phối hợp trong bắt gặp, xử lý tham nhũng, tiêu cực thông qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, khảo sát, truy tố, xét xử. , và thi hành án.

– Tăng cường phối ưa thích với những cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp, cơ quan báo chí, phát huy tầm quan trọng giám sát của Chính quyền nhân dân. những người trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Mở rộng và nâng cao cực tốt hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng, triển khai sở hữu cực tốt những hoạt động phòng, chống tham nhũng và khu vực ngoài quốc gia.

4. những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công việc phòng chống. phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu bên trên và lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn phiên bản số 918 / VPCP-V.I ngày 01/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về sự việc thực hiện Chương trình công việc năm 2022 của Chính phủ việt phái nam phái nam). Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Văn phiên bản số 1669 / VPCP-V.I ngày 26/5/2022 của Văn phòng Chính phủ thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công việc phòng, chống tham nhũng. tham nhũng) xây dựng kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tham nhũng và công việc phòng, chống tham nhũng hoặc té sung những nhiệm vụ cụ thể về công việc phòng, chống tham nhũng vào kế hoạch công việc năm, sở hữu thời kì cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo toàn vẹn, nghiêm túc. với những nội dung, nhiệm vụ được giao.

5- Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối ưa thích với những Bộ, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ thông tin Thủ tướng Chính phủ tiến độ, kết quả thực hiện lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ. được đề cập trong tài liệu này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *