KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Điểm những văn game thủ dạng lãnh đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ thời điểm ngày 19/9 tới ngày 25/9/2022 – Tin hoạt động tỉnh

Rate this post

một. Ngày 23/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4678 / UBND-THE về sự việc thực hiện Chỉ thị về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giữ ổn định kinh tế tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng và đảm bảo những cân đối to của nền kinh tế tài chính trong tình hình thế hệ.

Thực hiện Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giữ ổn định kinh tế tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng và đảm bảo bình an kinh tế tài chính. Để đảm bảo cân đối to của nền kinh tế tài chính trong tình hình thế hệ, chủ toạ UBND tỉnh sở hữu ý kiến ​​lãnh đạo:

Thủ trưởng những sở, ban, ngành, chủ toạ UBND những huyện, thành phố, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp. tập trung giữ vững ổn định kinh tế tài chính vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng và đảm bảo những cân đối to của nền kinh tế tài chính trong tình hình thế hệ; song song căn cứ tính năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và nội dung lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát lãnh đạo, hướng dẫn của những bộ, ngành Trung ương để tổ chức thực hiện sở hữu kết quả, đúng quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối thích hợp với những sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tư vấn triển khai thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh theo phân công tại Chỉ thị. bên trên đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

2. Ngày 19/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4553 / UBND-NC về một số trong những nhiệm vụ tăng cường thực hiện Đề án 06.

Để phát huy những giá trị tích cực nhưng mà Đề án 06 mang lại, chủ toạ UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công việc Đề án 06 tỉnh yêu cầu những cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là kẻ đứng đầu những cấp, những ngành tập trung khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

Sở Giáo dục và huấn luyện chủ trì, phối thích hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an triển khai những giải pháp ko thuận tiện tại những cơ sở giáo dục bên trên địa bàn tỉnh; phối thích hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an cấp chữ ký số cho giáo viên bên trên toàn tỉnh. Sở Y tế chủ trì, phối thích hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu những giải pháp khai thác tối đa thẻ Căn cước công dân thay cho thẻ Bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh. Thời hạn hoàn thành lử đử nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối thích hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Dữ liệu quốc gia về dân cư. Trung tâm, Bộ Công an triển khai số hóa dữ liệu lao động. công nhân, thương binh và xã hội bên trên địa bàn tỉnh; triển khai việc tạo và cấp tài khoản an sinh xã hội cho công dân bên trên toàn tỉnh. Sở Tư pháp chủ trì, phối thích hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an bên trên cơ sở dữ liệu hộ tịch được nhập bên trên nền tảng cơ sở dữ liệu. Cấp quốc gia về dân cư, hướng dẫn, lãnh đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, điều chỉnh, ngã sung, chỉnh lý dữ liệu hộ tịch theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. về hộ tịch. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối thích hợp với những sở, ngành, địa phương tuyên truyền bên trên những phương tiện thông tin đại chúng để người dân sử dụng tài khoản VNeID cấp 2 tương đương thẻ Căn cước công dân, bảo hiểm. Y khoa…

3. Ngày 20/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4580 / UBND-TTPVHCC về thực hiện một số trong những nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

chủ toạ UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng những sở, ban, ngành, chủ toạ UBND những huyện, thành phố tập trung triển khai, thực hiện những nội dung sau:

những sở, ban, ngành, UBND những huyện, thành phố: Rà soát tiến độ thực hiện những nội dung CCHC được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 234 / KH-UBND ngày 23/12/2021; triển khai quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ CCHC của những đơn vị, địa phương đảm bảo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra; triển khai những giải pháp đảm bảo tỷ trọng hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 55% theo lãnh đạo của UBND tỉnh; phối thích hợp với Sở Khoa học và technology tổ chức ứng dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý quality theo tiêu chuẩn chỉnh TCVN ISO 9001: 2015; nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến, giải pháp thế hệ, cách làm hay trong CCHC năm 2022.

Sở Tư pháp rà soát, tư vấn công bố danh mục văn game thủ dạng quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Xây dựng Đề án tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn game thủ dạng quy phạm pháp luật tỉnh Thái Nguyên thời đoạn 2023 – 2025. Văn phòng UBND tỉnh sẽ hướng dẫn UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc. của những địa phương về sự việc sắp xếp phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang vũ trang cho phòng ban một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã, thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh sở hữu giải pháp khắc phục kịp thời, phục vụ yêu cầu của tổ chức. , tiếp dân và nâng cao quality giải quyết thủ tục hành chính. Sở Nội vụ tư vấn UBND tỉnh: Đề án tinh giản biên chế tới năm 2030 của những cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tăng thời gian nhanh thực hiện phân cấp và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý quốc gia trong lĩnh vực …

4. Ngày 21/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4613 / UBND-NC về tăng cường công việc thi hành án dân sự tới cuối năm 2022

chủ toạ Ủy ban nhân dân tỉnh sở hữu ý kiến ​​như sau:

Yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công việc lãnh đạo, điều hành, tăng cường công việc tổ chức thi hành án, nâng tỷ trọng thi hành xong việc và tiền còn tồn đọng. đảm bảo kết quả thi hành án dân sự tới cuối năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giao chủ toạ UBND những huyện, thành phố lãnh đạo Ban lãnh đạo Thi hành án dân sự những huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, đôn đốc, tương trợ công việc thi hành án dân sự bên trên địa bàn.

5. Ngày 21/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4602 / UBND-CNNXD về cấp và quản lý mã số vùng trồng.

chủ toạ Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp và quản lý mã số vùng trồng bên trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành và lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp mã vùng trồng cho những huyện, thành phố, những tổ chức, cá thể sở hữu yêu cầu xin cấp mã vùng trồng; lãnh đạo những cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công việc kiểm tra, giám sát việc cấp, quản lý mã số vùng trồng và sử dụng mã số vùng trồng của những tổ chức, cá thể theo đúng quy định.

Giao UBND những huyện, thành phố lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng kinh tế tài chính) là cơ quan đầu mối cấp huyện chủ trì xác định đối tượng người sử dụng cây trồng ưu tiên và cấp mã số vùng trồng theo quy định. điều kiện cụ thể của địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho những tổ chức, cá thể về mã số vùng trồng; hàng năm lập kế hoạch, dự toán và sắp xếp kinh phí xây dựng và quản lý mã vùng trồng trọt của địa phương theo quy định.

6. Ngày 23/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4665 / UBND-CNNXD về tăng cường công việc quản lý, đảm bảo trật tự, tin cậy liên lạc đường thủy nội địa.

chủ toạ UBND tỉnh yêu cầu những sở, ngành, UBND những huyện, thành phố tập trung thực hiện những nội dung sau:

Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng Cảnh sát liên lạc đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật đối với người và phương tiện tham dự liên lạc đường thủy nội địa; phối thích hợp với Sở liên lạc vận tải, Ủy ban nhân dân những huyện, thành phố và những đơn vị tính năng liên quan kiểm tra hoạt động của những bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Sở liên lạc vận tải tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1494 / KHLN-SGTVT-CAT ngày 18/7/2022 của Liên ngành Sở liên lạc vận tải – Công an tỉnh Thái Nguyên về sự việc phối hợp liên ngành đảm bảo trật thoải mái tự tin cậy liên lạc. Đường thủy nội địa tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Tổ chức hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho những cá thể, tổ chức sở hữu yêu cầu mở bến thủy nội địa, bến khách ngang sông đảm bảo ATGT đường thủy nội địa bên trên địa bàn tỉnh.

UBND những huyện, thành phố lãnh đạo lực lượng tính năng của địa phương thường xuyên kiểm tra hoạt động của những bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; triệt để, kiên quyết đình chỉ hoạt động những bến thủy nội địa, bến khách ngang sông ko tồn tại giấy phép hoạt động của cấp sở hữu thẩm quyền, ko đủ điều kiện hoạt động theo quy định nhưng vẫn đưa vào khai thác. vi phạm hành lang tin cậy, bảo đảm luồng lạch, đường thủy tin cậy; tiến hành khảo sát, xác định yêu cầu thực tế mở bến, bên trên cơ sở đó đề xuất cụ thể, gửi Sở liên lạc vận tải tổng hợp, xem xét, quyết định, làm cơ sở công bố hoạt động của bến. đường thủy nội địa theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *